ÇALIŞMA EKİBİMİZ

Yrd. Doç. Dr. İbrahim Nihat BAYAR

DOĞUM YERİ ve TARİHİ

Siverek – 9 Temmuz 1976

ÖĞRENİM DURUMU

Lisans :Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ankara

Hukuk Lisans, 2000.

Yüksek Lisans :Hacettepe Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü, Ankara.

Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004.

Doktora :Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ankara.

Kamu Hukuku Anabilim Dalı, 2010.

Yabancı Dil :İngilizce

MESLEKİ DENEYİM

· Ankara Barosu, Avukatlık Stajı, 2000 – 2001, Ankara.

· Araştırma Görevlisi, Hacettepe Üniversitesi İİBF, 2001 – 2010.

· Yardımcı Doçent, TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi, 2011 – devam etmekte, Ankara.

AKADEMİK İLGİ ALANLARI

• Kamu Hukuku

• Vergi Hukuku

• Ekonomi Hukuku

• İdare Hukuku

  • Elektronik Haberleşme Hukuku

 

  • İdari sözleşmeler (Kamu hizmeti imtiyaz sözleşmeleri) idarenin özel hukuk sözleşmeleri (Yap-işlet-devret sözleşmeleri, 4734 ve 2886 sayılı Kanunlara göre idarenin taraf olduğu sözleşmeler).

 

MAKALELER

· "Türk Vergi Hukuku Açısından Uluslararası İşlemlerde Rüşvetin Önlenmesi", Dr. Umur TOSUN ile birlikte, AÜHF Dergisi, Cilt:54, Sayı:1, 2005, s. 205-223.

· "Vergi Hukukunda Mükellef Aleyhine Uygulanan Gecikme Faizinin Değerlendirilmesi", SÜHF Dergisi, Cumhuriyetin 80. Yılına Armağan, Cilt:11, Sayı: 3-4, 2003, s.311-325.

· "Vergi Yargılaması Hukukuna Hakim Olan İlkelerin Ayırıcı Özellikleri", Legal MÖali Hukuk Dergisi, Sayı 21, Eylül 2006.

· “Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 5527 Sayılı Kanun Hakkında Bir Değerlendirme”, A. Nil TOSUN ile birlikte, Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 2008/26-2, Ankara.

. "Vergi Ziyaına neden Olmayan Kaçakçılık Suçlarında Tarhiyat Öncesi Uzlaşmanın Cezaya ve Ceza Yargılamasına Etkisi", Prof. Dr. Mustafa AKKAYA ile birlikte, Yaklaşım Dergisi,  S.220, s.289 vd.

. Vergi Hukukunda “Emsallere Uygunluk” ve “Gerçeklik” İlkesi (Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13 üncü Maddesi Bağlamında Bir İrdeleme), Prof. Dr. Mustafa AKKAYA ve Dr. Oytun Canyaş ile birlikte, Vergi Sorunları Dergisi, Kasım 2011, S.276, s.18-31.

 

TEBLİĞ, BİLDİRİLER

· "Reklam Yasağı" mı, "Reklam Serbestisi" mi (İspanya ve İngiltere Örneği Işığında Türkiye Uygulamasının Değerlendirilmesi), Prof. Dr. Nurettin BİLİCİ ile birlikte, Hukuk Kurultayı 2004, Ankara Barosu, 6-10 Ocak 2004, Bilkent Oteli, Ankara, in cilt 3: Avukatlık Mesleği ve Savunma Hakkı, s. 187-202, Ankara 2004.

· “Vergi Hukuku ve Vergi Suçları” Şanlıurfa Barosu, Şanlıurfa, 2009.

· “Noterlerin Vergisel Sorumluluğu”, Noterler Günü Sempozyumu, Dalaman, 2010.

· “Danıştay Kararları Işığında Vergilendirme İlkeleri” Sempozyumu, Ankara, 2010.

. “Elektronik Haberleşme Sektöründe Vergisel Yükümlülükler”, AÜHF, Ankara, 2011.

.  “TIR İşlemlerinde Kefil kuruluşun Sorumluğu”, Uluslararsı TIR Çalıştayı, Kartepe, 2011. 

“Telekomünikasyon Sektöründe Yüksek Vergiler ve Çifte Vergilendirme”, 2. Uluslararası Bilişim Hukuku Kurultayı, 17-19.11.2012, İzmir.

.     “Ankara Barosu İdari Yargının 30. Yılı Etkinliği – “İYUK VUK İlişkileri”, Ankara 2012

.    Koç Üniversitesi “Genç Akademisyenler, Yeni Yaklaşımlar – Tematik Oturum” İstanbul 2012

.  “Türkiye’de Düzeltme Yolu: Kapsam ve İçerik Tartışmaları”, Uluslar arası Vergi Hukuku Konferansları III” İstanbul, 2012. 

 

KİTAPLAR

· "Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları ve mahsup sistemi -Türkiye-İngiltere

Andlaşması- " , Maliye ve Hukuk Yayınları, Ankara 2006.

· “Sahte ve Kaçak Malların Türkiye Ekonomisi Üzerine Etkileri”, Marka Koruma

Grubu Raporu, İstanbul 2008.

 

PROJELER

· "Eğitim Olanakları Araştırma Projesi", TÜBİTAK Projesi, 2007.

· Marka Koruma Grubu “Sahte ve Kaçak Malların Türkiye Ekonomisi Üzerine

Etkilerini Araştırma Projesi” 2007-2008.

· İcraPro (İcra Profesional): İcra Davaları Takip Otomasyonu Projesi, (2008 – 2010).

· DavaPro (Dava Profesional): Web Tabanlı Özel Hukuk ve Kamu Hukuku Davaları

Otomasyonu Projesi (2009 – 2010).

 

YÜRÜTÜLEN DERSLER

· Ankara Üniversitesi Bankacılık ve Ticaret Hukuku Enstitüsü, Vergi Hukuku dersi, 2006 yılı.

· Hacettepe Üniversitesi, 2007-2008 Güz Dönemi MAB213 Ceza Hukuku

· Hacettepe Üniversitesi, 2008-2009 Güz Dönemi MAB213 Ceza Hukuku

· Hacettepe Üniversitesi, 2009-2010 Bahar Dönemi KAY464 Vergi Hukuku

· Hacettepe Üniversitesi ,2009-2010 Güz Dönemi MAB333 İdare Hukuku

· TOBB ETÜ, 2011-2. Dönem HUK 201 İdare Hukuku 1

. TOBB ETÜ, 2011-3.Dönem HUK 206 İdare Hukuku 2

.TOBB ETÜ, 2011-3. Dönem HUK 309 İdari Yargılama Hukuku

.TOBB ETÜ, 2011-3. Dönem, HUK 339 İhale Hukuku

.TOBB ETÜ, 2012-1 Dönem, HUK 306 Vergi Hukuku I

.TOBB ETÜ, 2012-2 Dönem, HUK 305 Vergi Hukuku II

.TOBB ETÜ, 2012-2 Dönem, HUK 206 İdare Hukuku II

 

SEMİNERLER

1-“Meslek Mensuplarının Vergisel-Hukuki-Cezai Sorumluluğu”, Bursa SMMMO Semineri, 13.1.2012, Bursa.

2-“Meslek Mensuplarının Cezai Sorumluluğu”, Aydın SMMMO Semineri, 16.4.2012, Aydın.

3-“6183 Sayılı AATUHK Uygulamaları”, Türkiye Barolar Birliği, TURAVAK İleri Eğitim Seminerleri - Vergi Hukuku I, 9-10.6.2012, Ankara.

4-“Kamu İhale Kurulu Kararlarının Yargısal Denetimi”, Türkiye Barolar Birliği, TURAVAK İleri Eğitim Seminerleri I, 27.11.2011, Ankara.

5-“Kamu İhale Kurulu Kararlarının Yargısal Denetimi”, Türkiye Barolar Birliği, TURAVAK İleri Eğitim Seminerleri II, 24.12.2012, Ankara.

6-“Kamu İhale Kurulu Kararlarının Yargısal Denetimi”, Türkiye Barolar Birliği, TURAVAK İleri Eğitim Seminerleri III, 11.2.2012, Ankara.

7-“Kamu İhale Kurulu Kararlarının Yargısal Denetimi”, Türkiye Barolar Birliği, TURAVAK İleri Eğitim Seminerleri IV, 3.3.2012, Ankara.

8-Kamu İhale Kurulu Kararlarının Yargısal Denetimi”, Türkiye Barolar Birliği, TURAVAK İleri Eğitim Seminerleri IV, 20.1.2013, Ankara.

9-“Kamu İhale Kurulu Kararlarının Yargısal Denetimi”, Türkiye Barolar Birliği, TURAVAK İleri Eğitim Seminerleri V, 30.7.2012, Ankara.

10-“Vergi Ceza Hukuku Semineri”, Antalya Barosu, Antalya, 3.3.2012.

11-“Dışişleri Bakanlığı İdare hukuku Eğitim Semineri”, Ankara, 22.1.2013.

 

TV/Radyo Yayını

1-Meterolojinin Sesi Radyosu (Canlı Yayın) Hukuk ve Hayat Programı Motorlu Taşıtlar Vergisi Konulu Program

2-Meterolojinin Sesi Radyosu (Canlı Yayın) Hukuk ve Hayat Programı Emlak Vergisi Program

3-Meterolojinin Sesi Radyosu (Canlı Yayın) Hukuk ve Hayat Programı Kamulaştırma Konulu Program

 

GERİ DÖN
0312 442 43 27
Yıldız Kule Turan Güneş Bulvarı No:106 Kat:14 No:62 Yıldız-Çankaya/ANKARA
empatidesign