KURUMSAL

HAKKIMIZDA

       Hukuk ofisimiz, alanında uzman avukatlar aracılığıyla kamu ihale mevzuatı alanında yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere gerek hukuki uyuşmazlıklarda avukat sıfatıyla gerekse de danışman sıfatıyla hukuksal hizmetler sunmaktadır.

     4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve ikincil mevzuatın (İhale Uygulama Yönetmelikleri, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik ve Tebliğ ile Kamu İhale Genel Tebliği) son derece kapsamlı ve özel bir mevzuat olması nedeniyle kamu ihalelerine teklif veren gerçek ve tüzel kişiler açısından, hukuki yardım alınması son derece önem arz etmektedir.

     Kamu ihalelerine katılan gerçek ve tüzel kişilerin ticari hayatın yoğun temposu içerisinde kamu ihale mevzuatındaki değişiklikleri takip etmeye zaman bulamaması, bu alandaki Kamu İhale Kurulu kararları ile özellikle İdare Mahkemeleri ve Danıştay kararlarının izlenememesi nedenleriyle; uygulamada hukuka aykırı kararlar neticesinde hak kaybına uğramaları durumu çoğunlukla karşılaşılan bir gerçektir. 

     Kamu ihale mevzuatı alanında ihtiyaç duyulan hukuki bilgi ve teknik desteğin, konusunda profesyonel kadrolardan sağlanması ise bilgiye ulaşmanın en doğru yoludur.

    Hukuk ofisimiz; ihale ve sözleşme süreçlerinde gerçek ve tüzel kişilerin ihtiyaç duyduğu hukuki ve teknik desteği sağlayarak, hak kaybını önleyici tedbirlerin alınması için hukuki çözümler sunmakta ayrıca idareye şikayet, Kamu İhale Kurumu’na itirazen şikayet ve Yargı süreçlerinde avukatlık görevi üstlenmektedir. 

    Hukuk ofisimiz tarafından yukarda özetlenen genel bilgiler ışığında yerine getirilen hukuki hizmetler şu şekilde özetlenebilir;

 

-  İhale dokümanının incelenmesi ve hukuki mevzuatın açıklanması,

-  İhale dokümanına yönelik zeyilname ve açıklama talep edilmesi başvurusunun yapılması,

- İhalelerde yasak fiil ve davranışlar ile ihale dışı bırakılma sebepleri açısından gerekli hukuki uyarıların yapılması,

-  Teklif hazırlama aşamasına yönelik hukuki yardımın sağlanması,

- İhale öncesi idareye şikayet ve Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunun yapılması,

- Tekliflerin değerlendirilmesine yönelik aşırı düşük teklif açıklamalarının incelenmesi ve hukuki yardımın sağlanması,

- Kesinleşen ihale kararına karşı idareye şikayet ve Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulması,

- Sözleşme imzalama aşamasına ilişkin olarak gereken hukuki yardımın sağlanması,

-  Kamu İhale Kurulu (KİK) kararlarına karşı iptal davaları açılması,

- Kamu İhale Kurulu kararlarına karşı açılan iptal davalarında müdahil olarak davaya katılma, 

- Geçici ve kesin teminatın gelir kaydedilmesine ilişkin hukuki başvuruların yapılması ve dava açılması,

-  4734 sayılı Kanun uyarınca tesis edilen İhalelere Katılmaktan Yasaklama İşlemlerine karşı hukuksal başvuruların yapılması,

-  4735 Sayılı Kanun uyarınca tesis edilen İhalelere Katılmaktan Yasaklama İşlemlerine karşı hukuksal başvuruların yapılması,

 -  2886 Sayılı Kanun uyarınca tesis edilen İhalelere Katılmaktan Yasaklama İşlemlerine karşı hukuksal başvuruların yapılması,

- Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamında çıkan uyuşmazlıklarda gereken hukuki yardımın sağlanması. 

- 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 235'nci maddesi kapsamında "İhaleye Fesat Karıştırma" suçu ile alakalı davaların takibi,

- 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 236'nci maddesi kapsamında "Edimin İfasına Fesat Karıştırma" suçu ile alakalı davaların takibi,

- Kamu İhale Hukuku ile ilgili olarak Hukuk ve Ceza Davalarına Uzman Mütalası hazırlama hizmeti.

GERİ DÖN
0312 442 43 27
Yıldız Kule Turan Güneş Bulvarı No:106 Kat:14 No:62 Yıldız-Çankaya/ANKARA
empatidesign