MAKALELERİMİZ

YAPIM İŞİ İHALELERİNDE YETERLİK KRİTERİ OLARAK CE BELGESİ İSTENEBİLİR Mİ?

     Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İstenecek belgeler”  başlıklı 30’uncu maddesinde “(1) Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere aday veya isteklilerden istenecek belgeler aşağıdaki esaslara göre belirlenir:

   a) Yaklaşık maliyetine bakılmaksızın aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler ile iş deneyim belgesinin her ihalede istenilmesi zorunludur.

  b) Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ile anahtar teknik personele ilişkin belgeler, yaklaşık maliyeti eşik değerin;

 1) Onda birine kadar olan ihalelerde istenilemez,

 2) (Değişik: 27277 / 3 md.) Onda birinden eşik değerin yarısına kadar olan ihalelerde istenilebilir,

  3) (Değişik: 27277 / 3 md.) Yarısına eşit ve bu değerin üzerinde olan ihaleler ile yeterlikleri tespit edilenler arasından belli sayıda adayın davet edilmesinin öngörüldüğü belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılan ihalelerde istenilmesi zorunludur.

   c) Kalite Yönetim Sistem Belgesi ve Çevre Yönetim Sistem Belgesi, yaklaşık maliyeti eşik  değerin;

  1) Yarısına kadar olan ihalelerde istenemez,

  2) Yarısı ile bu değerin üzerinde olan ihalelerde istenilebilir.

  ç) (Mülga: 27623 / 1 md.)

 d) (Mülga: 27623 / 1 md.)

 e) Yukarıda sayılan belgeler dışında, Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan diğer belgelerden hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılmak üzere isteneceği, ihale konusu işin niteliğine uygun biçimde ve bu Yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili idarece belirlenir.

 f) Aday ve isteklilerden ihale ve ön yeterliğe katılım için taahhütname istenemez.

 g) Kısmi teklif verilmesine imkân tanınan ihalelerde; istenecek belgeler, işin tamamı dikkate alınarak hesaplanan yaklaşık maliyet esas alınarak belirlenir.” hükmü bulunmaktadır.

     Kamu ihale mevzuatı bir bütün olarak, sözleşmenin tam ve zamanında ifasını sağlamaya yönelik çeşitli hükümler içermektedir. Geçici teminat, kesin teminat, sözleşmede/sözleşme tasarılarında yer alan cezai şartlar ve yasaklama hükümleri bu kapsamda bulunmaktadır. Mevzuatta ihalenin tam ve zamanında gerçekleşmesini sağlamaya yönelik düzenlemeler bulunmaktayken, idarece sözleşme imzalandıktan sonra sözleşmenin yerine getirilmesi sağlamak amacıyla o aşamada istenilecek CE belgesinin ihalelerde yeterlilik  şartı olarak teklif ile birlikte sunulmasının istenilmesi rekabeti engelleyici sonuç doğurmaktadır. 

     Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin yukarıda aktarılan 30’uncu maddesi çerçevesinde yer almayan CE belgesinin ihalelerde yeterlik kriteri olarak belirlenmesi mevzuata aykırı olup, istenilmiş olması somut ihalenin iptalini gerektirmektedir.

Avukat Volkan SIRABAŞI

E. Kamu İhale Uzmanı

Başkent Üni. Hukuk Fak. İhale Hukuku Öğretim Görevlisi

GERİ DÖN
0312 442 43 27
Yıldız Kule Turan Güneş Bulvarı No:106 Kat:14 No:62 Yıldız-Çankaya/ANKARA
empatidesign