MAKALELERİMİZ

ÇERÇEVE ANLAŞMA ve MÜNFERİT SÖZLEŞME İHALELERİNDE İDAREYE ŞİKAYET VE KAMU İHALE KURUMUNA İTİRAZEN ŞİKAYET

            Çerçeve Anlaşma ve Münferit Sözleşme İhalelerinde hak kaybına uğradığını iddia eden istekliler, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Beşinci Bölümünde” düzenlenen hükümler uyarına başvuru yollarını kullanabileceklerdir.

               YÖNETMELİK MADDE 20/A

Ehliyet

(1) Çerçeve anlaşma ihalelerinde istekliler; tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemler hakkında, kendisiyle çerçeve anlaşma imzalanan istekliler on iki ayda bir yapılacak yeterlik değerlendirilmesine ilişkin idari işlem veya eylemler hakkında şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilir.

(2)   Kendisiyle çerçeve anlaşma imzalanan istekliler ayrıca, münferit sözleşmeye davet, tekliflerin değerlendirilmesi, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi ve münferit sözleşmenin imzalanmasına ilişkin idari işlem veya eylemler hakkında doğrudan Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunabilir. Ancak, münferit sözleşmeye davet edildiği halde teklif vermeyen istekliler, ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler ve/veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar hariç, son teklif verme tarih ve saatinden sonra gerçekleştirilen idari işlem veya eylemler hakkında başvuruda bulunamazlar.

Çerçeve anlaşma ihalelerinde iki aşamalı bir ihale süreci vardır:

1) Çerçeve anlaşma,

2) Münferit sözleşme.

Çerçeve anlaşma, bir veya birden fazla idare ile bir veya birden fazla istekli arasında, belirli bir zaman aralığında gerçekleştirilecek alımların özellikle fiyat ve mümkün olan hâllerde öngörülen miktarlarının tespitine ilişkin şartları belirleyen anlaşmadır.

Münferit sözleşme ise çerçeve anlaşma kapsamında yapılan alımlarda istekliler ile idare arasında imzalanan yazılı sözleşmedir.

Çerçeve anlaşma ihalelerine başvuruda bulunacak isteklilerin başvuru ehliyetinin bulunması gerekir. Çerçeve anlaşma ihalelerinde istekliler, tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemler hakkında şikâyet başvurusunda bulunabilirler. Kendisiyle çerçeve anlaşma imzalanan isteklilerin 12 ayda bir yapılacak yeterlik değerlendirilmesine ilişkin idari işlem veya eylemler hakkında şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunma hakları vardır.

Ayrıca kendisiyle çerçeve anlaşma imzalanan istekliler, münferit sözleşmeye davet, tekliflerin değerlendirilmesi, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi ve münferit sözleşmenin imzalanmasına ilişkin idari işlem veya eylemler hakkında doğrudan Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilir. Buna karşılık, münferit sözleşmeye davet edildiği hâlde teklif vermeyen istekliler, ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler ve/veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar hariç, son teklif verme tarih ve saatinden sonra gerçekleştirilen idari işlem veya eylemler hakkında başvuruda bulunamazlar.

Kamu İhale Kurulu Kararı

Özet: Münferit alımlara teklif vermeyen istekli münferit sözleşme sürecindeki idari işlem veya eylemlere karşı başvuruda bulunamaz.

Karar No: 31.05.2012 tarih ve 2012/UM.III-2323 sayılı Karar.

"Yapılan incelemede, itirazen şikâyet dilekçesinde belirtildiği üzere, başvuru sahibinin ihalelere katılmaktan yasaklı olduğu görüldüğünden, isteklinin münferit sözleşmelere ilişkin olarak davet edilemediği, bu kapsamda, münferit alımlara teklif veremeyen isteklinin münferit sözleşme sürecindeki idari işlem veya eylemlere karşı başvuruda bulunamayacağı, dolayısıyla, ilgilinin, başvuru ehliyetini haiz olmadığı anlaşılmıştır."

 

YÖNETMELİK MADDE 20/B

Süre

(1) Çerçeve anlaşmanın imzalanması dahil, ihale sürecindeki idari işlem veya eylemler ile on iki ayda bir yapılacak yeterlik değerlendirmesine ilişkin idari işlem veya eylemlere karşı yapılacak şikayet ve itirazen şikayet başvurularında süre, İkinci Bölümde yer alan usul ve esaslara göre hesaplanır ve uygulanır.

(2) Münferit sözleşme sürecindeki idari işlem veya eylemlere karşı yapılacak itirazen şikayet başvuru süresi, idari işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren üç iş günüdür.

(3) Münferit sözleşme sürecindeki idari işlem veya eylemlere karşı yapılan başvurularda süre, münferit sözleşme için teklif vermeye davet yazısının istekliye bildirildiği veya bildirilmiş olması gerektiği tarihi, davet yapılmaması halinde ise bu durumun farkına varıldığı veya varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren başlar.

Çerçeve anlaşmanın imzalanması dâhil, ihale sürecindeki idari işlem veya eylemler ile on iki ayda bir yapılacak yeterlik değerlendirmesine ilişkin idari işlem veya eylemlere karşı yapılacak şikâyet ve itirazen şikâyet başvurularında süre, daha önce belirtilen yer alan usul ve esaslara göre hesaplanır ve uygulanır. Çerçeve anlaşmalar açık ihale usulüne göre yapılabileceğinden süreler açık ihale usulündeki sürelerle aynı şekildedir.

Münferit sözleşme sürecindeki süreler ise çerçeve anlaşmalardakinden daha farklıdır. İlk olarak münferit sözleşme sürecindeki idari işlem ve eylemler için idareye şikâyet başvurusu yapılmadan doğrudan Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulması gerektiğini belirtmek gerekir. İkinci olarak belirtmek gerekirse münferit sözleşme sürecindeki idari işlem veya eylemlere karşı yapılacak itirazen şikâyet başvuru süresi, idari işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren 3 iş günüdür.

Münferit sözleşme sürecindeki idari işlem veya eylemlere karşı yapılan başvurularda süre, münferit sözleşme için teklif vermeye davet yazısının istekliye bildirildiği veya bildirilmiş olması gerektiği tarihi, davet yapılmaması hâlinde ise bu durumun farkına varıldığı veya varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren başlar.

Kamu İhale Kurulu Kararı

Özet: Münferit sözleşme sürecinde 3 iş günü içerisinde doğrudan Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulması gerekir.

Karar No: 14.11.2012 tarih ve 2012/UH.II-4327 sayılı Karar.

"Yapılan inceleme sonucunda, 2012/48066.1 İhale Kayıt Numaralı “Anestezi Çerçeve Anlaşmasına Bağlı 1. Toplu Münferit Alımı” ihalesinde başvuru sahibince şikâyete konu işlemin (ihale dışı bırakıldığına ilişkin kararın) farkına varıldığı tarihin 01.03.2013 olduğu, bu tarihten itibaren sonraki üç iş günü içinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 15.03.2013 tarihinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır."

Kamu İhale Kurulu Kararı

Özet: Listeye alınan isteklilerin teklifleriyle ilgili iddiaların kesinleşen ihale kararının tebliğ edildiği tarihten itibaren 10 gün içinde ileri sürülmesi gerekir

Karar No: 07.05.2012 tarih ve 2012/UM.III-2038 sayılı Karar.

           “Çerçeve anlaşma için ihale komisyon kararının 25.10.2010 tarihinde alındığı ve 26.10.2011 tarihinde gönderilen kesinleşen ihale kararının başvuru sahibine 30.10.2010 tarihinde tebliğ edildiği, listeye alınan isteklilerin teklifleriyle ilgili iddiaların bu tarihten itibaren 10 gün içinde ileri sürülmesi gerekirken, bu iddiaların münferit alım aşamasında ileri sürüldüğü, dolayısıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurularının kanuni süre geçtikten sonra yapıldığı anlaşılmış olup, başvuru sahibinin; ihalenin 1 inci setinde 4 ve 5 inci kaleme teklif veren isteklilerin, ihalenin 2 nci setinde 10 ve 11 inci kaleme teklif veren isteklilerin, ihalenin 3 üncü setinde 16 ve 17 inci kaleme teklif veren isteklinin, ihalenin 4 üncü setinde 22 ve 23 üncü kaleme teklif veren isteklilerin, ihalenin 6 ncı setinde 34 ve 35 inci kaleme teklif veren isteklilerin, ihalenin 12 nci kısmında 64 üncü kaleme teklif veren isteklilerin, ihalenin 24 üncü setinde teklif veren isteklilerin, ihalenin 27 nci setinde 170 inci kaleme teklif veren isteklilerin, ihalenin 29 uncu setinde 182 nci kaleme teklif veren isteklilerin, ihalenin 31 nci setinde teklif veren isteklilerin, ihalenin 34 üncü setine teklif veren isteklinin, ihalenin 39 uncu setinde 237, 238, 239 ve 240 ıncı kaleme teklif veren isteklinin teklifinin teknik şartnameye ve istenilen ürüne uymadığı, … Ltd. Şti. tarafından 4 adet barkodun 13 farklı üründe kullanılmış olmasının yeniden değerlendirilmesi gerektiği, 7 istekliden 6’sının aynı bayiliklerle ihaleye katıldığı, 370, 381, 382 ve 383 üncü kaleme teklif veren isteklerin teklifinin teknik şartnameye ve istenilen ürüne uymadığı yönündeki iddialara ilişkin başvurunun süre yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.”

Kamu İhale Kurulu Kararı

Özet: Listeye alınan isteklilerin teklifleriyle ilgili iddiaların kesinleşen ihale kararının tebliğ edildiği tarihten itibaren 10 gün içinde ileri sürülmesi gerekir

Karar No: 19.08.2012 tarih ve 2012/UM.III-1355 sayılı Karar.

           “Çerçeve anlaşma için ihale komisyon kararının 03.10.2011 tarihinde alındığı ve  kesinleşen ihale kararının 05.10.2011 tarihinde tüm isteklilere gönderildiği, listeye alınan isteklilerin teklifleriyle ilgili iddiaların bu tarihten itibaren 10 gün içinde ileri sürülmesi gerekirken, bu iddiaların münferit alım aşamasında ileri sürüldüğü, dolayısıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurularının kanuni süre geçtikten sonra yapıldığı anlaşılmış olup, bu iddiaya ilişkin başvurunun süre yönünden reddi gerekmektedir.

YÖNETMELİK MADDE 20/C

Kurum tarafından inceleme

(1) Münferit sözleşme sürecindeki idari işlem veya eylemlere karşı doğrudan Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir.

(2) Münferit sözleşme sürecindeki idari işlem veya eylemlere karşı yapılacak itirazen şikayet başvuruları, süresinde ve usulüne uygun münferit sözleşme imzalanmadan önce yapılmış olması halinde Kurum tarafından incelenerek sonuçlandırılır.

(3) İtirazen şikayet başvuru bedeli münferit sözleşmeye konu alımın/işin yaklaşık maliyeti esas alınarak Kanunun 53 üncü maddesinin (j) fıkrasının (2) numaralı bendine göre idare tarafından belirlenir ve münferit sözleşme için teklif vermeye davet yazısında belirtilir. Başvuru bedelinin teklif vermeye davet yazısında belirtilmemesi halinde itirazen şikayet başvuru bedeli 8 inci maddenin altıncı fıkrası uyarınca tespit edilebilir.

(4) İtirazen şikayet başvurusunda bulunulmadığına ilişkin Kurumun internet sayfasından sorgulama yapılmadan, Kuruma itirazen şikayet başvurusu yapılan hallerde ise itirazen şikayet başvurusu nihai kararla sonuçlandırılmadan münferit sözleşme imzalanamaz.

(5) Münferit sözleşme sürecindeki ihale işlemlerine karşı yapılan itirazen şikayet başvurularını Kurum; başvuru sahibinin iddiaları ile itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği yönünden inceler ve nihai kararını, münferit sözleşme işlem dosyası ile ihaleye ilişkin gerekli bilgi ve belgelerin Kurum kayıtlarına alındığı tarihten itibaren on iş günü içinde verir.

(6) Çerçeve anlaşma ihalesinin ilk ilanından taraflarca çerçeve anlaşmanın imzalanmasına kadar geçen süreçteki idari işlem veya eylemler ile on iki ayda bir yapılacak yeterlik değerlendirmesi sürecindeki idari işlem veya eylemlere karşı yapılacak şikayet ve itirazen şikayet başvuruları, bu Yönetmeliğin diğer bölümlerinde yer alan düzenlemelere göre incelenir ve sonuçlandırılır.

Münferit sözleşme sürecindeki idari işlem veya eylemlere karşı doğrudan Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilir. Münferit sözleşme sürecindeki idari işlem veya eylemlere karşı yapılacak itirazen şikâyet başvurularının Kurum tarafından incelenebilmesi için münferit sözleşmenin imzalanmamış olması gerekir. Söz konusu sözleşme süresine ve usulüne uygun olarak imzalanmışsa Kurum tarafından imzalanması mümkün değildir. İtirazen şikâyet başvurusunda bulunulmadığına ilişkin Kurumun internet sayfasından sorgulama yapılmadan, Kuruma itirazen şikâyet başvurusu yapılan hâllerde ise itirazen şikâyet başvurusu nihai kararla sonuçlandırılmadan münferit sözleşme imzalanamaz.

Kuruma itirazen başvuru bedeli münferit sözleşme bedeline göre belirlenir.

Münferit sözleşme sürecindeki ihale işlemlerine karşı yapılan itirazen şikâyet başvurularını Kurum; başvuru sahibinin iddiaları ile itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği yönünden inceler ve nihai kararını, münferit sözleşme işlem dosyası ile ihaleye ilişkin gerekli bilgi ve belgelerin Kurum kayıtlarına alındığı tarihten itibaren 10 iş günü içinde verir.

             Çerçeve anlaşma ihalesinin ilk ilanından taraflarca çerçeve anlaşmanın imzalanmasına kadar geçen süreçteki idari işlem veya eylemler ile 12 ayda bir yapılacak yeterlik değerlendirmesi sürecindeki idari işlem veya eylemlere karşı yapılacak şikâyet ve itirazen şikâyet başvuruları, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre incelenir ve sonuçlandırılır.

 

Avukat Volkan SIRABAŞI

E. Kamu İhale Uzmanı

Başkent Üni. Hukuk Fak. İhale Hukuku Öğretim Görevlisi

GERİ DÖN
0312 442 43 27
Yıldız Kule Turan Güneş Bulvarı No:106 Kat:14 No:62 Yıldız-Çankaya/ANKARA
empatidesign